Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 15 khóa XVI

Thứ sáu - 26/10/2018 16:00 47 0
QT) – Hôm nay 26.10.2018, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVI để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020” và bàn, quyết định chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về: Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH); Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thường trực các huyện, thị, thành ủy; đại diện các Vụ địa phương tại Đà Nẵng.
Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Ảnh: Thành Dũng
Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Ảnh: Thành Dũng
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã khái quát lại những thành tựu đạt được cũng như một số điểm tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020” và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. Đồng chí đề nghị các đại biểu trao đổi, phân tích, làm rõ kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, có ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020” và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH… Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu kỹ nội dung của các bản dự thảo kế hoạch, chương trình hành động được trình bày tại hội nghị, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh và nơi công tác để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện.
Thanh Dung G2
Các đại biểu tham dự Hội nghị: Ảnh: Thành Dũng
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Trị, qua 10 năm, việc thực Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mang lại nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, nông nghiệp tỉnh có bước phát triển toàn diện. Tốc độ tăng giá trị nông – lâm – ngư nghiệp bình quân hàng năm ổn định, năm 2017 đạt 3,3%, tăng 1,1% so với năm 2008. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm nhanh, từ 22,1% (năm 2008) xuống còn 14,25% (năm 2017). Việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả đáng mừng. Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 41/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 5 năm triển khai Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhận thức của cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn về thực hiện chính sách xã hội ở địa phương chuyển biến tích cực. Các ngành, các cấp và cơ quan thông tin đại chúng đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước từng bước được hoàn thiện. Kết quả đáng ghi nhận là đã tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng chế độ chính sách; tạo việc làm cho trên 10.900 người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,08%; công tác cứu trợ, khắc phục thiên tai được triển khai kịp thời, hiệu quả…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, từ 15 – 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, từ 25 – 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ 20 – 25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi; tỷ lệ nữ cấp ủy các cấp đạt từ 20 – 25%; ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư…

Về chính sách tiền lương, một số mục tiêu cụ thể được là từ năm 2018 – 2020 thực hiện kịp thời việc điều chỉnh tăng lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế, đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch của Tỉnh ủy và đề án của UBND tỉnh…

Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, dự thảo chương trình hành động nêu rõ: Phấn đấu đến 2021, khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%... Phấn đấu đến năm 2025 khoảng 40% và 2030 khoảng 55% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Sau khi nghiên cứu báo cáo tổng kết, sơ kết và lắng nghe các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận. Một số đại biểu có đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tham gia bảo hiểm tự nguyện; cần có cơ chế, chính sách đặc thù trong việc quy hoạch chức danh cán bộ cấp phòng, ban tương đương ở các huyện miền núi; có chính sách phát triển các hợp tác xã kiểu mới sản xuất nông sản sạch tập trung; hỗ trợ việc phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp bằng các chính sách tín dụng; đẩy mạnh hơn nữa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; khẩn trương  sắp xếp lại tổ chức, bộ máy để thực hiện trả lương hợp lý theo vị trí, việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; phát huy vai trò, vị trí của người lãnh đạo; nâng cao tư tưởng chính trị, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng biểu dương những kết quả đạt được và chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU ngày 13/11/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những ý kiến góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu nhằm bổ sung cho báo cáo tổng kết, sơ kết và đặc biệt là dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26, 27, 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất với dự thảo chương trình hành động, kế hoạch đề ra, có sự góp ý sâu sắc, sát đúng với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến hợp lý. Đồng thời đề nghị, sau hội nghị, các huyện, thị, thành ủy và thủ trưởng các sở, ban, ngành cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để cụ thể hóa, chủ động xây dựng, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành đã được giao và cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quang Hiệp - Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây