Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn

Thứ năm - 16/02/2017 09:45 592 0
Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảm hiểm y tế (BHXH, BHYT) cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận lợi cho đối tượng tham gia thụ hưởng. Quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT được bảo đảm… Những tín hiệu đáng mừng này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của địa phương.
Bộ phận một cửa liên thông tại BHXH tỉnh Quảng Trị
Bộ phận một cửa liên thông tại BHXH tỉnh Quảng Trị
Năm 2016, BHXH tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trong điều kiện kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành liên quan cùng với đó là tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Tính đến 31/12/2016, nếu như tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,3% dân số thì tại Quảng Trị, số người tham gia BHYT là 540.795 người, chiếm tỷ lệ 86,31% dân số toàn tỉnh, vượt 5,11% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; Số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.067.904 triệu đồng, đạt 104,6% so với kế hoạch được giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước 3,3%.
Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chuyển đổi tác phong hành chính công sang phục vụ nhân dân được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng. Kết thúc Quý III/2016, Quảng Trị đã hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, đã nhập vào phần mềm 158.945 hộ, 647.631/626.563 khẩu (nguồn dân số NGTK 2015) đạt 103,3%. Tỷ lệ đồng bộ với dữ liệu quản lý sổ thẻ của cơ quan BHXH đạt 100,3%; Đã hoàn thành việc nghiệm thu dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, bàn giao các biểu mẫu DK01, DK01-DC và nằm trong tốp 10 tỉnh đứng đầu cả nước; triển khai nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại 100% đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ Bưu chính. Qua đó, đã tạo thuận tiện, tiết kiệm về thời gian và chi phí cho đơn vị, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục, đăng ký tham gia BHXH, BHYT.
Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về đẩy mạnh giao dịch điện tử, BHXH tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Cơ quan cũng đã ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN như tổ chức tập huấn giao dịch điện tử về hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 2.000 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn tỉnh và đã có 1.969/2.033 đơn vị SDLĐ triển khai thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, đạt 97% (trừ một số đơn vị ban thuộc các Ban Đảng). Trong đó, có 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện giao dịch điện tử hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
Trên cơ sở sự chỉ đạo của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở KCB triển khai thực hiện tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí KCB BHYT. Đến nay, đã có 174/174 cơ sở KCB có hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH thực hiện việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở KCB với cơ quan BHXH.
Việc chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính đã tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân khi đăng ký tham gia, giải quyết các chế độ, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; tiết kiệm thời gian, chi phí; rút ngắn thời gian thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của đơn vị, doanh nghiệp đối với cơ quan BHXH xuống còn 49,5 giờ vào cuối năm 2015 và đến cuối năm 2016 số giờ kê khai BHXH giảm xuống còn 45 giờ.
BHXH tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác với UBMTTQVN tỉnh
Để đạt được những kết quả trên, đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể trong việc ký kết các Chương trình, Quy chế phối hợp đã góp phần rất lớn vào việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ghi nhận những kết quả đó, năm 2016, Đảng bộ BHXH tỉnh vinh dự được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tập thể BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam tặng Bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Công đoàn BHXH tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho tổ chức công đoàn vững mạnh, xuất sắc, Chi đoàn BHXH tỉnh được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen …
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, BHXH tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với mọi người dân, qua đó giúp cho người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT để tự giác tham gia. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, hạn chế đến mức thấp nhất việc lạm dụng và thất thoát Quỹ BHXH, BHYT. Tiếp tục chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ nhân dân nhằm phục vụ một cách các quyền lợi cho người dân khi tham gia BHXH, BHYT…
Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, BHXH tỉnh đề ra các giải pháp chủ yếu sau:
Một là, tích cực, chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất với BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị để tranh thủ hơn nữa sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH sửa đổi năm 2014. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành trong việc tập trung vào nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là các đối tượng thuộc khu vực kinh tế tư nhân, học sinh, sinh viên, đối tượng hộ nông, lâm, ngư nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB theo quy định mới về giá dịch vụ y tế; đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.
Hai là, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thu và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, đảm bảo tiến độ thu BHXH, BHYT theo kế hoạch được giao; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh giao để tiếp tục giao chỉ tiêu đối với các xã, phường, thị trấn theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 15/9/2016.
Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ, cơ sở KCB nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc cung cấp thông tin tiếp hành khởi kiện ra Tòa đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài.
Bốn là, Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan BHXH theo quy định; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo của BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Năm là: Phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức và lao động BHXH tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
Với sự đoàn kết nỗ lực của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức BHXH tỉnh, bên cạnh đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan, tin tưởng rằng năm 2017 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hồ Sỹ Nam
                                                                                   Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây